राज्य मराठी विकास संस्था
मराठी संकेतस्थळांची स्पर्धा २०१३

दुर्मिळ ग्रंथ (पी.डी.एफ. स्वरूपात)

महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१० अंतर्गत मराठी भाषेतील प्रतिमुद्राधिकाराची (कॉपीराइटची) मुदत संपलेले दुर्मिळ ग्रंथ महाजालावर उपलब्ध करून द्यावे असे म्हटले आहे. त्यानुसार मराठी भाषा विभागाच्या आदेशाप्रमाणे (शासननिर्णय क्र. रासांधो १०१२/ प्र. क्र./ २०१२/भाषा-३ दि. २८ मार्च २०१३) राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे असे ग्रंथ आणि नियतकालिके महाजालावर उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.

ह्या प्रकल्पांतर्गत उपलब्ध होणारे ग्रंथ व नियतकालिके प्रतिमुद्राधिकार अधिनियमाची मुदत उलटलेले असल्याने सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध आहेत. ही सामग्री विविध ग्रंथालयांनी जतन करून ठेवल्यामुळेच आज आपल्याला उपलब्ध होत आहे.

सदर पुस्तके अथवा नियतकालिके जशी उपलब्ध होत जातील तसे त्यांचे संगणकीकरण करून जनतेला ती उपलब्ध करून देण्यात येतील. ह्या ग्रंथांच्या/ नियतकालिकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना आपण खालील सूचना लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे.

  • १. दर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती ह्या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही.

  • २. दर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही.

  • ३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्थेची मुद्रा आपणास काढता येणार नाही.

  • ४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी ह्या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश केला पाहिजे. वरील अटींचा भंग झालेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून ह्या सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही मत, विचारसरणी इ. ह्यांचा पुरस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था ह्यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त विभागांवर असणार नाही.


कृतज्ञता-निर्देश:

संस्थेला संगणकीकरणासाठी ग्रंथ / नियतकालिकांचे अंक उपलब्ध करून देणाऱ्या पुढील ग्रंथालयांचे, ग्रंथसंग्राहकांचे आम्ही ऋणी आहोत. त्यांनी ही सामग्री जतन केली. त्यामुळेच हा ठेवा आपल्याला उपलब्ध होऊ शकत आहे.

  • शासकीय विभागीय ग्रंथालय, पुणे

अं अः
अ‍ॅ
क्ष ज्ञ All

अ.क्र. पुस्तकाचे नाव लेखक/संपादक इ. कर्त्यांचे नाव प्रकाशनवर्ष
इंग्लंड देशाची बखर भाग १ डाउनलोड  (89.2 MB) १८३२
इंग्लंड देशाचें वर्णन डाउनलोड  (140 MB) नाना नारायण (लेखक) १८३८
ए डिक्श्‌नरी ऑफ दी मराठा लँग्वेज १ व २ भाग डाउनलोड  (48.3 MB) व्हॅन्स केनेडी (लेखक) १८२४
ए डिक्शनरी ऑफ मराठा लग्वेज डाउनलोड  (78 MB) जगनाथशास्त्री आणि इतर (लेखक) १८३१
कुटुंबाची सुधारणा डाउनलोड  (12.9 MB) बाबा पदमनजी (लेखक) १८५५
कोलंबसाचा वृत्तांत डाउनलोड  (72.5 MB) महादेव गोविंद कोल्हटकर (लेखक) १८५६
ग्रामर ऑफ दी मराठा लँग्वेज डाउनलोड  (10.7 MB) विल्यम केरी (लेखक) १८०८
घाशीराम कोतवाल डाउनलोड  (27.9 MB) मोरोबा कान्होबा (लेखक) १८६३
नागानंद डाउनलोड  (11 MB) हर्ष (लेखक), परशुराम पंत गोडबोले (अनु.) १८६५
१० मराठी आणि इंग्लिश डिक्शनरी डाउनलोड  (225 MB) जे. टी. मोल्सवर्थ (लेखक) १८५७
११ मराठी शालापत्रक पुस्तक ८वे (मे.१८६८ ते ए. १८६९) डाउनलोड  (31.7 MB) मे.१८६८ ते ए. १८६९
१२ मराठ्यांची बखर उत्तरार्ध आ. ४ डाउनलोड  (34.6 MB) ग्रॅण्ट डफ (लेखक), डेविड केपन (अनु.) १८५६
१३ महाराष्ट्र भाषेचा कोश भाग १ (अ - न) डाउनलोड  (183 MB) जगन्नाथशास्त्री क्रमवंत आणि इतर (लेखक) १८२९
१४ महाराष्ट्र भाषेचा कोश भाग २ (प - ज्ञ) डाउनलोड  (171 MB) जगन्नाथशास्त्री क्रमवंत आणि इतर (लेखक) १८२९
१५ महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरण आ. ३ डाउनलोड  (34.6 MB) दादोबा पांडुरंग तर्खडकर (लेखक) १८५७
१६ महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरण भाग ३ डाउनलोड  (17.7 MB) गंगाधर शास्त्री फडके (लेखक) १८४९
१७ राजा शिवाजी - कविता भाग १-३ डाउनलोड  (9.99 MB) महादेव मोरेश्वर कुंटे (लेखक) १८६९
१८ विद्येचे उद्देश लाभ आणि संतोष डाउनलोड  (22.5 MB) जार्ज जर्विस (लेखक) १८२९
१९ विधवाविवाहखण्डन डाउनलोड  (13.8 MB) बाळकृष्ण लक्ष्मण शास्त्री बापट (लेखक) १८६५
२० शांकर दिग्जय नाटक आ. १ डाउनलोड  (23.9 MB) बळवंत पांडुरंग किर्लोस्कर (लेखक) १७६५
२१ शिवाजीचरित्र डाउनलोड  (12.8 MB) गणेशशास्त्री लेले त्र्यंबककर (लेखक) १८७३
२२ सर्व देशांतील निवडक म्हणी. डाउनलोड  (39.2 MB) सदाशिव विश्वनाथ (लेखक) १८५८
२३ हिंदुस्थानचा इतिहास डाउनलोड  (22 MB) माउंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन (लेखक), बाळ गंगाधरशास्त्री जांभेकर (अनु.) १८५२
२४ हिंदुस्थानचा इतिहास-१. डाउनलोड  (73.2 MB) विश्वनाथ नारायण मंडलिक (लेखक) १८६१
२५ हिंदुस्थानचा इतिहास आ. ३ डाउनलोड  (15.2 MB) माउंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन (लेखक), बाळशास्त्री गंगाधरशास्त्री जांभेकर (अनु.) १९७२
२६ हिंदुस्थानांतील इंग्लिशांच्या राज्याचा इतिहास आ. २ डाउनलोड  (35.8 MB) माउंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन (लेखक), बाळगंगाधर शास्त्री जांभेकर (अनु.) १८५४
२७ हिन्दुस्थानांतील इंग्लीशांच्या राज्याचा इतिहास डाउनलोड  (27.9 MB) बाळ गंगाधरशास्त्री जांभेकर (लेखक) १८४९
२८ हिंदुस्थानाचा इतिहास भाग २ डाउनलोड  (132 MB) विश्वनाथ नारायण मंडलिक (लेखक) १८६१
२९ आमची युरोपची यात्रा पुष्प आठवें डाउनलोड  (83.7 MB) गोविंद चिमणाजी भाटे (लेखक)
२९ अर्थशास्त्र डाउनलोड  (138 MB) प्रो. वामन गोविंद काळे व प्रो. दत्तात्रेय गोपाळ कर्वे (लेखक)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
२९ फार्शी मराठी कोश डाउनलोड  (44.00 MB) प्रो. माधव त्र्यिंबक पटवर्धन (लेखक)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
२९ ज्यूलियस सीझर खंड ५वा डाउनलोड  (25.0 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला
२९ स्मृति चित्रे भाग ३ रा डाउनलोड  (17.0 MB) कृष्णाबाई टिळक (लेखक)
२९ प्रिय भगिनी रमावहिनी आपटे डाउनलोड  (36.5 MB)
२९ निबंधसंग्रह भाग-२ रा डाउनलोड  (160 MB) गोपाळ गणेश आगरकर(लेखक)
२९ मराठी गद्यांचा इंग्रजी आवतार डाउनलोड  (25.7 MB)
२९ आर्या भारत (मोरोपंतांचे समग्र ग्रंथ-1) डाउनलोड  (55.6 MB) रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर(संपा.) / यशवंत छापखाना(छपाई) १९१२
२९ सार्थ श्रीमद्भागवत तृतीयस्कंध संपूर्ण डाउनलोड  (83.2 MB) दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी यांनी प्रसिद्ध केला १९२६
२९ सार्थ श्रीमद्भागवत द्वितीयस्कंध संपूर्ण डाउनलोड  (25.8 MB) दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी यांनी प्रसिद्ध केला १९२६
२९ अष्टोत्तरशत रामायणें डाउनलोड  (53.5 MB) रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर(संपा.) / यशवंत छापखाना(छपाई) १८३८
२९ संत बहिणाबाईची गाथा डाउनलोड  (21.6 MB) शंकर नरहर जोशी (संपा.) १८४८
२९ तुफान डाउनलोड  (32.5 MB) के. सी. कुळकरणी
२९ गणपतराव जोशी यांचे चरित्र डाउनलोड  (30.9 MB) लक्ष्मण नारायण जोशी / वाडमय विहार मंडळ १९२३
२९ मायेचा पूत सन १९२१ डाउनलोड  (17.4 MB) शंकर परशराम जोशी / जयराम आणि कंपनी(छपाई) १९२१
३१ महाराष्ट्र सारस्वत भाग -१ ला डाउनलोड  (106 MB) विनायक लक्ष्मण भावे (लेखक) १८४६
३१ महिकावतीची ऊर्फ माहीमची बखर शके-१८४६ डाउनलोड  (30.1 MB) शंकर नरहर जोशी (संपा.) १८४६
३१ यशवंतराव महाकाव्य सन १८८८ डाउनलोड  (17.7 MB) वासुदेव वामनशास्त्री खरे (लेखक)
ज्ञानप्रकाश छापखाना(छपाई)
१८८८
३१ रामायण डाउनलोड  (17.7 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई) १८९१
३१ महाभारत डाउनलोड  (141 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई) १८९६
३१ यथार्थ दीपिका शके-१८४६ भाग १-ला डाउनलोड  (41.5 MB) वामन दाजी ओक (लेखक)
निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
१८९६
३१ अजब एैने महल सन १८९७ खंड ४ डाउनलोड  (17.7 MB) हरि कृष्ण दामले (लेखक)
इंदिरा छापखाना(छपाई)
१८९७
२९ अयोध्येचे नबाब डाउनलोड  (50.8 MB) दत्तात्रय बळवंत पारसनीस (लेखक)
तत्वविवेचक छापखाना(छपाई)
१८९९
३० भाऊराव कोल्हटकर यांचे चरीत्र सन १९०१ डाउनलोड  (47.2 MB) ज्ञानप्रकाश छापखाना(छपाई) १९०१
३० यथार्थ दीपिका शके-१८४६ भाग- २ डाउनलोड  (56.6 MB) नारायण चिंतामन केळकर (लेखक)
निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
१९०३
३० मुमूक्षचे उद्गार डाउनलोड  (30.0 MB) लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर(संपा.) १९०८
३० बाजी देशपांडे सन १९०८ गुच्छ २ रा डाउनलोड  (47.2 MB) नारायण बापूजी कानीटकर(लेखक)
कर्नाटक छापखाना(छपाई)
१९०८
३० मोगऱ्याची फूलें जूलै १९०८ गुच्छ २ रा डाउनलोड  (30.0 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई) १९०८
३० आर्या भारत भाग-२ डाउनलोड  (65.5 MB) रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर(संपा.)
यशवंत छापखाना(छपाई)
१९१२
३० पुरूषांचे बंड डाउनलोड  (64.4 MB) सौ. गिरिजाबाई केळकर (लेखक)
इंदुप्रकाश छापखाना(छपाई)
१९१३
३० अहिल्योद्वार डाउनलोड  (44 MB) नारायन केशव बेहेरे (लेखक) १९१४
३० हरीवंश डाउनलोड  (59.5 MB) रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर(संपा.) १९१४
३० युवती विजय नाटक आवृत्ती_०४ डाउनलोड  (44 MB) माधवराव नारायण पाटणकर(लेखक) १९१४
३० मंत्र भागवत डाउनलोड  (36.8 MB) रामकृष्ण दत्तात्रेय पराडकर(संपा.)
यशवंत छापखाना(छपाई)
१९१४
३१ तुकारामबोवा सन १९१५ दुसरी आवृत्ती डाउनलोड  (29.3 MB) बाळकृष्ण अनंत भिडे(लेखक)
मनोरंजन छापखान्यांत छापिला
१९१५
३१ Ramas Later History डाउनलोड  (24.1 MB) श्रीपाद कृष्ण बेलवलकर(लेखक) १९१५
३१ सार्थ चांगदेवपासष्टी डाउनलोड  (6.76 MB) विनायकबोवा साखरे(लेखक) १९१५
३१ शापित महाराष्ट्र डाउनलोड  (52.4 MB) नरसिंह चिंतामन केळकर(लेखक) १९१६
३१ विचित्रलिला सन १९१६ डाउनलोड  (16.6 MB) शंकर परशराम जोशी(लेखक)
चित्रशाळा छापखाना(छपाई)
१९१६
३१ मोगऱ्याची फुले ऑक्टोंबर १९१७ गुचछ ३ रा डाउनलोड  (10.3 MB) श्री लक्ष्मी नारायण छापखाना(छपाई) १९१७
३१ वीरविडंबन नाटक सन १९१९ आवृत्ती १ली डाउनलोड  (11.2 MB) नरसिंह चिंतामन केळकर(संपा.)
चित्रशाळा छापखाना(छपाई)
१९१९
३१ महाराष्ट्र कवीचरीत्र सन १९२० भाग ०५ डाउनलोड  (25.4 MB) जगन्नाथ रघुनाथ आजगांवकर(लेखक)
श्री लक्ष्मी नारायण छापखाना(छपाई)
१९२०
३१ श्री तुकाराम चरित्र डाउनलोड  (157 MB) लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर(संपा.) १९२०
३१ काव्य आणि काव्योदय सन १९२१ द्वितिीयावृत्ती डाउनलोड  (11.1 MB) प्रो. वासुदेव बळवंत पटवर्धन (लेखक) १९२१
३१ सौंदर्य आणि ललितकला सन १९२१ आवृत्ती १ ली डाउनलोड  (17.1 MB) वासुदेव गोविंद आपटे (लेखक) १९२१
३१ बडोद्यांचे मराठी साहित्य सन १९२५ डाउनलोड  (18.4 MB) गणेश रंगनाथ दंडवतै (लेखक) १९२१
३४ लोकमान्य टिळकांचे केसरीतील लेख खंड १ला डाउनलोड  (295 MB) केसरी-मराठा संस्था यांणी प्रसिद्ध केला १९२२
३१ सुभाषित आणि विनोद डाउनलोड  (20.7 MB) रा.रा. वासुदेव वामन भोळे (लेखक) १९२२
३१ स्वामी रामतीर्थ यांचे चरित्र सन १९२२ आवृत्ती १ ली डाउनलोड  (31.8 MB) गोविंद प्रभाकर भावे (लेखक) १९२२
३१ विलायतचीं बातमीपत्रे प्रथमावृत्ती डाउनलोड  (58.6 MB) नरसिंह चिंतामन केळकर (लेखक) १९२२
३१ अरूणोदय डाउनलोड  (15.0 MB) रा.रा. वासुदेव वामन भोळे (लेखक) १९२३
३१ सदाफुली डाउनलोड  (50.9 MB) पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे (लेखक) १९२४
३२ आजच अंक१ डाउनलोड  (84.2 MB) हरि नारायण आपटे(लेखक)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९२४
३२ लोकमान्य टिळकांचे केसरीतील लेख १९२४ खंड २ रा डाउनलोड  (309 MB) १९२४
३३ मित्रचंद्र डाउनलोड  (84.7 MB) कै. पांडुरंग गोविंदशास्त्री पारखी (लेखक) १९२४
३३ थॉम्स पेनचे चरित्र डाउनलोड  (27.5 MB) वासुदेव दामोदर मुंडले (लेखक) १९२४
३३ शिवपावित्र्य नाटक आवृत्ती १ली डाउनलोड  (40.0 MB) श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर(लेखक) १९२४
३३ संगीत पटवर्धन नाटक सन १९२४ डाउनलोड  (33.1 MB) गोविंद सदाशीव टेंबे(लेखक) १९२४
३३ तारामंडळ डाउनलोड  (14.0 MB) वासुदेव वामनशास्त्री खरे
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९२४
३३ ललितकलामीमांसा डाउनलोड  (38.7 MB) गोविंद चिमणाजी भाटे (व्याख्यानकार)
हनुमान प्रेस(छपाई)
१९२५
३४ संगीत मेनका अंक ०१ डाउनलोड  (26.3 MB) रा.रा.कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर (लेखक) १९२६
३४ सान्वय सार्थ श्रीमभ्दागवत भाग-३-रा डाउनलोड  (78.5 MB) दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी यांनी प्रसिद्ध केला १९२६
३४ लोकमान्य टिळकांचे केशरीतील लेख भाग-3 डाउनलोड  (160 MB) केसरी-मराठा संस्था यांणी प्रसिद्ध केला १९२६
३४ गध्यगुच्छ डाउनलोड  (59.1 MB) नरसिंह चिंतामन केळकर (लेखक) १९२६
३५ माझे रामायण डाउनलोड  (292 MB) दत्तो अप्पाजी तुळजापुरकर(संपा.)
श्री लक्ष्मी नारायण छापखाना(छपाई)
१९२७
३५ माझे बाळ ते डाउनलोड  (47.8 MB) कुमारी पिरोजबाई आनन्दकर (लेखक) १९२७
३६ संगीत उःशाप नाटक अंक ०१ डाउनलोड  (44.2 MB) दे.विनायक दामोदर सावरकर (लेखक) १९२७
३७ केवळ स्वराज्यासाठी डाउनलोड  (713 MB) हरि नारायण आपटे (लेखक)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९२७
३८ कौटिलीय-अर्थशास्त्र डाउनलोड  (95.1 MB) जनार्दन सखाराम करंदीकर आणि बळवंत रामचंद्र हिवरगांवकर(लेखक) १९२७
३९ मध्यान्ह डाउनलोड  (70.4 MB) हरि नारायण आपटे(लेखक) १९२७
४० मराठी भाषेचे वाक्यप्रचार म्हणी इत्यादी डाउनलोड  (136 MB) विद्याधर वामन भिडे(लेखक)
चित्रशाळा छापखाना(छपाई)
१९२७
४१ मराठी वाङ्मयाचा अभ्यास डाउनलोड  (16.7 MB) हरि नारायण आपटे(लेखक)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९२७
४२ सूर्यग्रहण अंक३ डाउनलोड  (652 MB) हरि नारायण आपटे(लेखक)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९२७
४२ भावबंधन नाटकावरील टीका डाउनलोड  (7.70 MB) वामन हरी घारपुरे(लेखक) १९२७
४२ संग्रामदेवता डाउनलोड  (13.5 MB) दु. आ. तिवारी(लेखक) १९२७
२९ महाराष्ट्र सारस्वत भाग-२ डाउनलोड  (58 MB) विनायक लक्ष्मण भावे(लेखक) १९२८
२९ लो.टिळक यांचे चरित्र (उत्तरार्ध खंड३) डाउनलोड  (334 MB) नरसिंह चिंतामन केळकर(लेखक) १९२८
२९ यशवंत खरे डाउनलोड  (152 MB) हरि नारायण आपटे(लेखक)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९२८
२९ सुर्योदय डाउनलोड  (152 MB) हरि नारायण आपटे(लेखक) १९२८
२९ ज्ञानेश्वराची प्रभावळ डाउनलोड  (112 MB) हनुमान प्रेस(छपाई) १९२८
४३ लोक कथा डाउनलोड  (6.17 MB) १९२९
४३ मायेचा बाजार डाउनलोड  (187 MB) हरि नारायण आपटे(लेखक)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९२९
४३ जग हें असें आहे डाउनलोड  (50.00 MB) हरि नारायण आपटे(लेखक)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९२९
४४ गणपतराव(पूर्वार्ध) अंक ०२ डाउनलोड  (62.8 MB) हरि नारायण आपटे (लेखक) १९३०
३४ लोकमान्य टिळकांचे केशरीतील लेख भाग - ४-था डाउनलोड  (190 MB) केसरी-मराठा संस्था यांणी प्रसिद्ध केला १९३०
४४ हरिनारयण आपटे डाउनलोड  (175 MB) कु. वेणूबाई पानसे(लेखक) १९३१
४४ कालकूट सन डाउनलोड  (23.7 MB) हरि नारायण आपटे(लेखक) १९३१
४५ केळकरांची सहा नाटके डाउनलोड  (67.1 MB) साहित्य-सेवक छापखाना(छपाई) १९३२
४६ मराठी भाषेचा व वाङ्मयाचा इतिहास डाउनलोड  (199 MB) बाळकृष्ण अनंत भिडे (लेखक) १९३३
४६ उत्तरक्रिया जूलै १९३३ डाउनलोड  (28.8 MB) विनायक दामोदर सावरकर(लेखक) १९३३
४६ मध्वमुनीश्र्वारांची कविता सन १९३३ डाउनलोड  (73.2 MB) प्रल्हाद व्यंकटेश गुब्बी(संपा.) १९३३
४७ इंदु काळे व सरला भोळे डाउनलोड  (37.9 MB) प्रो. वामन मल्हार जोशी (लेखक) १९३४
४८ भाऊसाहेब पटवर्धन अंक ०१ डाउनलोड  (87.1 MB) यशवंत वासुदेवशास्त्री खरे (लेखक) १९३४
४८ समाज चित्रे भाग-2 डाउनलोड  (53.6 MB) सौ. गिरिजाबाई केळकर (लेखक) १९३४
२९ मराठी वाङ्‍मयाचा इतिहास खंड पहिला डाउनलोड  (260 MB) लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर(संपा.)
मुंबई वैभव प्रेस(छपाई)
२९ मराठी वाङ्‌मयाचा इतिहास खंड दूसरा डाउनलोड  (101 MB) हनुमान प्रेस(छपाई) १९३५
२९ अनिरुद्ध प्रवाह डाउनलोड  (11.9 MB) कृष्णाबाई लेखक) १९३७
२९ सर जगदीशचंद्र बसु सन-१९३७ डाउनलोड  (35.5 MB) रामचंद्र गोविंद कानडे लेखक) १९३७
४९ विविधज्ञानविस्तार जुलै १८६७ अंक ०१ डाउनलोड  (7.92 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८६७
५० विविधज्ञानविस्तार ऑक्टोंबर १८६७ अंक ०४ डाउनलोड  (8.03 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८६७
५१ विविधज्ञानविस्तार नोव्हेंबर १८६७ अंक ०५ डाउनलोड  (8.27 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८६७
५२ विविधज्ञानविस्तार डिसेंबर १८६७ अंक ०६ डाउनलोड  (7.35 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८६७
५३ विविधज्ञानविस्तार जूलै १८६८ अंक ०१ डाउनलोड  (3.93 MB) रामचंद्र नीलकंठ मोघे यांणी प्रसिद्ध केला १८६८
५४ विविधज्ञानविस्तार ऑगस्ट १८६८ अंक०२ डाउनलोड  (3.85 MB) रामचंद्र नीलकंठ मोघे यांणी प्रसिद्ध केला १८६८
५५ विविधज्ञानविस्तार सप्टेंबर १८६८ अंक०३ डाउनलोड  (10 MB) रामचंद्र नीलकंठ मोघे यांणी प्रसिद्ध केला १८६८
५६ विविधज्ञानविस्तार ऑक्टोंबर १८६८ अंक ०४ डाउनलोड  (3.69 MB) रामचंद्र नीलकंठ मोघे यांणी प्रसिद्ध केला १८६८
५७ विविधज्ञानविस्तार जानेवारी १८६८ अंक ०५ डाउनलोड  (7.10 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८६८
५८ विविधज्ञानविस्तार फेब्रुवारी १८६८ अंक ०८ डाउनलोड  (8.43 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८६८
५९ विविधज्ञानविस्तार मार्च १८६८ अंक ०९ डाउनलोड  (8.04 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८६८
६० विविधज्ञानविस्तार एप्रिल १८६८ अंक १० डाउनलोड  (8.04 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८६८
६१ विविधज्ञानविस्तार मे १८६८ अंक ११ डाउनलोड  (3.72 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला
रामचंद्र नीलकंठ मोघे यांणी प्रसिद्ध केला
१८६८
६२ विविधज्ञानविस्तार जून १८६८ अंक १२ डाउनलोड  (3.72 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला
रामचंद्र नीलकंठ मोघे यांणी प्रसिद्ध केला
१८६८
६३ विविधज्ञानविस्तार एप्रिल १८६९ अंक ५ डाउनलोड  (3.95 MB) रामचंद्र नीलकंठ मोघे यांणी प्रसिद्ध केला १८६९
६४ विविधज्ञानविस्तार मे १८६९ अंक ६ डाउनलोड  (3.97 MB) गणेशविजय छापखाना(छपाई)
रामचंद्र नीलकंठ मोघे यांणी प्रसिद्ध केला
१८६९
६५ विविधज्ञानविस्तार जून १८६९ अंक ७ डाउनलोड  (3.93 MB) गणेशविजय छापखाना(छपाई)
रामचंद्र नीलकंठ मोघे यांणी प्रसिद्ध केला
१८६९
६६ विविधज्ञानविस्तार जूलै १८६९ अंक ०८ डाउनलोड  (5.19 MB) धी मुंबई विक्टोरिया मरचंट प्रेस(छपाई)
रामचंद्र नीलकंठ मोघे यांणी प्रसिद्ध केला
१८६९
६७ विविधज्ञानविस्तार ऑगस्ट १८६९ अंक ०९ डाउनलोड  (9.59 MB) धी मुंबई विक्टोरिया मरचंट प्रेस(छपाई)
रामचंद्र नीलकंठ मोघे यांणी प्रसिद्ध केला
१८६९
६८ विविधज्ञानविस्तार जूलै १८७१ अंक०२ डाउनलोड  (10.2 MB) न्याशनल छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७१
६९ विविधज्ञानविस्तार ऑगस्ट १८७१ अंक ०३ डाउनलोड  (10.2 MB) न्याशनल छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७१
७० विविधज्ञानविस्तार सप्टेंबर १८७१ अंक ०४ डाउनलोड  (9.69 MB) न्याशनल छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७१
७१ विविधज्ञानविस्तार जून १८७२ अंक ०१ डाउनलोड  (45.3 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७२
७२ विविधज्ञानविस्तार जून १८७२ अंक ०२ डाउनलोड  (10.7 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७२
७३ विविधज्ञानविस्तार जूलई १८७२ अंक ०२ डाउनलोड  (5.10 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७२
७४ विविधज्ञानविस्तार ऑगस्ट १८७२ अंक ०3 डाउनलोड  (5.13 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७२
७५ विविधज्ञानविस्तार सप्टेंबर १८७२ अंक ०४ डाउनलोड  (11.6 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७२
७६ विविधज्ञानविस्तार ऑक्टोंबर १८७२ अंक ०५ डाउनलोड  (11.5 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७२
७७ विविधज्ञानविस्तार नोव्हेंबर १८७२ अंक ०६ डाउनलोड  (11.5 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७२
७८ विविधज्ञानविस्तार मार्च १८७२ अंक १० डाउनलोड  (11.7 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७२
७९ विविधज्ञानविस्तार एप्रिल १८७२ अंक ११ डाउनलोड  (11.6 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७२
७९ विविधज्ञानविस्तार मे १८७२ अंक १२ डाउनलोड  (44.2 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७२
८० विविधज्ञानविस्तार जुन १८७३ अंक०१ डाउनलोड  (5.29 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७3
८१ विविधज्ञानविस्तार सप्टेंबर १८७3 अंक०४ डाउनलोड  (4.97 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७3
८२ विविधज्ञानविस्तार १८७३ ऑगस्ट अंक०५ डाउनलोड  (4.26 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७3
८३ विविधज्ञानविस्तार १८७३ डिसेम्बंर अंक०७ डाउनलोड  (4.99 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७3
८४ विविधज्ञानविस्तार १८७३ अंक १२ डाउनलोड  (4.46 MB) ईगल छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७3
८५ विविधज्ञानविस्तार जानेवारी १८७४ अंक ०८ डाउनलोड  (41.8 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई) १८७४
८६ विविधज्ञानविस्तार फेब्रुवारी १८७४ अंक ०९ डाउनलोड  (39.3 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई) १८७४
८७ विविधज्ञानविस्तार मार्च १८७४ अंक १० डाउनलोड  (39.4 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई) १८७४
८८ विविधज्ञानविस्तार एप्रिल १८७४ अंक ११ डाउनलोड  (4.58 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७४
८९ विविधज्ञानविस्तार मे १८७४ अंक १२ डाउनलोड  (4.80 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७४
९० विविधज्ञानविस्तार जानेवारी १८७५ अंक १ डाउनलोड  (10.0 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७५
९० विविधज्ञानविस्तार फेब्रुवारी १८७५ अंक २ डाउनलोड  (11.7 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७५
९० विविधज्ञानविस्तार मार्च १८७५ अंक ३ डाउनलोड  (11.6 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७५
९० विविधज्ञानविस्तार एप्रिल १८७५ अंक ४ डाउनलोड  (13.6 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७५
९० विविधज्ञानविस्तार मे १८७५ अंक ५ डाउनलोड  (11.2 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७५
९० विविधज्ञानविस्तार जून १८७५ अंक ६ डाउनलोड  (12.0 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७५
९० विविधज्ञानविस्तार जूलै १८७५ अंक ७ डाउनलोड  (12.5 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७५
९० विविधज्ञानविस्तार ऑगस्ट १८७५ अंक ८ डाउनलोड  (11.7 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७५
९० विविधज्ञानविस्तार सप्टेंबर १८७५ अंक ९ डाउनलोड  (12.3 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७५
९० विविधज्ञानविस्तार ऑक्टोंबर १८७५ अंक १० डाउनलोड  (13.1 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७५
९० विविधज्ञानविस्तार नोव्हेंबर १८७५ अंक ११ डाउनलोड  (11.2 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७५
९० विविधज्ञानविस्तार डिसेंबर १८७५ अंक १२ डाउनलोड  (11.5 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७५
९० विविधज्ञानविस्तार जानुवारी १८७६ अंक ०१ डाउनलोड  (6.73 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७६
९१ विविधज्ञानविस्तार फेब्रुआरी १८७६ अंक ०२ डाउनलोड  (12.3 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७६
९२ विविधज्ञानविस्तार मार्च १८७६ अंक ०३ डाउनलोड  (11.4 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७६
९३ विविधज्ञानविस्तार एप्रिल १८७६ अंक ०४ डाउनलोड  (11.9 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७६
९४ विविधज्ञानविस्तार मे १८७६ अंक ०५ डाउनलोड  (7.57 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७६
९५ विविधज्ञानविस्तार जून १८७६ अंक ०६ डाउनलोड  (11.6 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७६
९६ विविधज्ञानविस्तार जूलै १८७६ अंक ०७ डाउनलोड  (11.8 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७६
९७ विविधज्ञानविस्तार ऑगस्ट १८७६ अंक८ डाउनलोड  (12.3 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७६
९८ विविधज्ञानविस्तार सप्टेंबर १८७६ अंक ०९ डाउनलोड  (10.6 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७६
९९ विविधज्ञानविस्तार ऑक्टोंबर १८७६ अंक १० डाउनलोड  (10.5 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७६
१०० विविधज्ञानविस्तार नोव्हेंबर १८७६ अंक ११ डाउनलोड  (10.3 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७६
१०१ विविधज्ञानविस्तार डिसेंबर १८७६ अंक १२ डाउनलोड  (10.8 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७६
१०२ विविधज्ञानविस्तार जानेवारी १८७७ अंक ०१ डाउनलोड  (5.81 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७७
१०३ विविधज्ञानविस्तार मार्च १८७७ अंक ०३ डाउनलोड  (6.07 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७७
१०४ विविधज्ञानविस्तार एप्रिल १८७७ अंक ०४ डाउनलोड  (5.82 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७७
१०५ विविधज्ञानविस्तार मे १८७७ अंक ०५ डाउनलोड  (13.4 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७७
१०६ विविधज्ञानविस्तार जून १८७७ अंक ०६ डाउनलोड  (13.4 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७७
१०७ विविधज्ञानविस्तार डिसेंबर १८७७ अंक १२ डाउनलोड  (13.2 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७७
१०८ विविधज्ञानविस्तार जानेवारी ते मार्च १८७९ अंक १,२,३ डाउनलोड  (14.7 MB) एशियाटीक छापखाना(छपाई)
पुरुषोत्तम गोविंद नाडकर्णी यांणी प्रसिद्ध केला
१८७९
११० विविधज्ञानविस्तार एप्रिल मे जून १८७९ अंक ४ ५ ६ डाउनलोड  (15.6 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई) १८७९
१०९ विविधज्ञानविस्तार ऑगस्ट १८७९ अंक ०८ डाउनलोड  (13.5 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई) १८७९
११० विविधज्ञानविस्तार सप्टेंबर १८७९ अंक ०९ डाउनलोड  (13.4 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई) १८७९
१११ विविधज्ञानविस्तार ऑक्टोंबर १८७९ अंक १० डाउनलोड  (12.2 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई) १८७९
११२ विविधज्ञानविस्तार नोव्हेंबर,डिसेंबर १८७९ अंक ११,१२ डाउनलोड  (23.3 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई) १८७९
११३ विविधज्ञानविस्तार फेब्रुवारी १८८० अंक०२ डाउनलोड  (9.29 MB) निर्णयसागर छापखान्यांत छापिला १८८०
११४ विविधज्ञानविस्तार स्पटेंबर १८८० अंक०९ डाउनलोड  (5.43 MB) निर्णयसागर छापखान्यांत छापिला १८८०
११५ विविधज्ञानविस्तार जानेवारी १८८१ अंक १ डाउनलोड  (13.9 MB) निर्णयसागर छापखान्यांत छापिला १८८१
११५ विविधज्ञानविस्तार फेब्रुवारी १८८१ अंक २ डाउनलोड  (13.9 MB) निर्णयसागर छापखान्यांत छापिला १८८१
११५ विविधज्ञानविस्तार मार्च १८८१ अंक ३ डाउनलोड  (13.7 MB) निर्णयसागर छापखान्यांत छापिला १८८१
११५ विविधज्ञानविस्तार एप्रिल १८८१ अंक०४ डाउनलोड  (6.27 MB) निर्णयसागर छापखान्यांत छापिला १८८१
११६ विविधज्ञानविस्तार मे,जून,जूलै १८८१ अंक० ५,०६,०७ डाउनलोड  (159 MB) निर्णयसागर छापखान्यांत छापिला १८८१
११७ विविधज्ञानविस्तार ऑग,स्प्टें १८८१ अंक ०८,०९ डाउनलोड  (102 MB) निर्णयसागर छापखान्यांत छापिला १८८१
११८ विविधज्ञानविस्तार जाने,फेब्रू,मार्च १८८२ अंक १.२.३ डाउनलोड  (64.6 MB) इंडियन प्रिटिंग(छपाई) १८८२
११९ विविधज्ञानविस्तार एप्रिल १८८२ अंक४ डाउनलोड  (48.7 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई) १८८२
१२० विविधज्ञानविस्तार मे,जून,जूलै १८८२ अंक ५,६,७ डाउनलोड  (145 MB) इंडियन प्रिटिंग(छपाई) १८८२
१२१ विविधज्ञानविस्तार मे ते जूलै १८८२ अंक ०५ ते ०७ डाउनलोड  (38.2 MB) इंडियन प्रिटिंग(छपाई) १८८२
१२२ विविधज्ञानविस्तार ऑगस्ट १८८२ अंक ०८ डाउनलोड  (13.3 MB) निर्णयसागर प्रिटिंग(छपाई) १८८२
१२३ विविधज्ञानविस्तार ऑक्टो ते डिसेंबर १८८२ अंक १० ते १२ डाउनलोड  (38.2 MB) इंडियन प्रिटिंग(छपाई) १८८२
१२४ विविधज्ञानविस्तार मार्च १८८५ अंक ३ डाउनलोड  (50.9 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई) १८८५
१२४ विविधज्ञानविस्तार एप्रिल १८८५ अंक ४ डाउनलोड  (57.3 MB) इंडियन प्रिटिंग(छपाई) १८८५
१२४ विविधज्ञानविस्तार मे. १८८५ अंक ०५ डाउनलोड  (12.9 MB) इंडियन प्रिटिंग(छपाई) १८८५
१२५ विविधज्ञानविस्तार जून १८८५ अंक ०६ डाउनलोड  (13.8 MB) माजगांव प्रिटिंग(छपाई) १८८५
१२६ विविधज्ञानविस्तार जूलै १८८५ अंक ०७ डाउनलोड  (11.9 MB) इंडियन प्रिटिंग(छपाई) १८८५
१२७ विविधज्ञानविस्तार ऑगस्ट १८८५ अंक ०८ डाउनलोड  (14.7 MB) माजगांव प्रिटिंग(छपाई) १८८५
१२८ विविधज्ञानविस्तार सप्टेंबर १८८५ अंक ०९ डाउनलोड  (13.0 MB) इंडियन प्रिटिंग(छपाई) १८८५
१२९ विविधज्ञानविस्तार फेब्रुवारी १८८६ अंक ०२ डाउनलोड  (15.4 MB) निर्णयसागर छापखाना(छपाई) १८८६
१३० विविधज्ञानविस्तार मार्च १८८६ अंक ०३ डाउनलोड  (12.1 MB) इंडियन प्रिटिंग(छपाई) १८८६
१३१ विविधज्ञानविस्तार पुस्तक १८ १८८६ अंक ११-१२ डाउनलोड  (26.6 MB) इंडियन प्रिटिंग(छपाई) १८८६
१३२ विविधज्ञानविस्तार ऑक्टो, नोव्हे, डिसें १८८८ अंक १०-११-१२ डाउनलोड  (36.4 MB) इंडियन प्रिटिंग(छपाई) १८८८
१३३ विविधज्ञानविस्तार मे १८९० अंक 0५ डाउनलोड  (17.9 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८९०
१३४ विविधज्ञानविस्तार जून १८९० अंक 0६ डाउनलोड  (14.4 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८९०
१३५ विविधज्ञानविस्तार जूलै १८९० अंक 0७ डाउनलोड  (13.4 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८९०
१३६ विविधज्ञानविस्तार ऑगस्ट १८९० अंक 0८ डाउनलोड  (12.6 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८९०
१३७ विविधज्ञानविस्तार जूलै, ऑगस्ट १८९४ अंक ०७ व ०८ डाउनलोड  (25.7 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८९४
१३८ विविधज्ञानविस्तार स्पटें, ऑक्टो १८९४ अंक ०९ व १० डाउनलोड  (26.3 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८९४
१३९ विविधज्ञानविस्तार जानेवारी,फेब्रुवारी १८९६ अंक १, २ डाउनलोड  (26.0 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८९६
१४० विविधज्ञानविस्तार सप्टेंबर, ऑक्टो, १८९६ अंक ०९-१० डाउनलोड  (26.3 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८९६
१४१ विविधज्ञानविस्तार नोव्हेंबर १८९६ अंक ११ डाउनलोड  (13.7 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८९६
१४२ विविधज्ञानविस्तार डिसेंबर १८९६ अंक १२ डाउनलोड  (14.4 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १८९६
१४३ विविधज्ञानविस्तार जानेवारी १९०२ अंक ०१ डाउनलोड  (28.4 MB) नाडकर्णी आणि मंडळी यांनी छापून प्रसिद्ध केला १९०२
१४३ विविधज्ञानविस्तार फेब्रुवारी १९०२ अंक ०२ डाउनलोड  (29.4 MB) नाडकर्णी आणि मंडळी यांनी छापून प्रसिद्ध केला १९०२
१४३ विविधज्ञानविस्तार मार्च १९०२ अंक ०३ डाउनलोड  (23.8 MB) कर्नाटक छापखाना(छपाई) १९०२
१४४ विविधज्ञानविस्तार ऑक्टोंबर १९०२ अंक १० डाउनलोड  (26.1 MB) गणपत कृष्णाजी यांच्या छापखान्यांत छापिला १९०२
१४५ विविधज्ञानविस्तार जुलै, ऑगस्ट १९०४ अंक ७ व ८ डाउनलोड  (16.6 MB) इंदुप्रकाश छापखाना(छपाई) १९०४
१४६ विविधज्ञानविस्तार नोव्हेंबर १९०४ अंक ११ डाउनलोड  (9.37 MB) इंदुप्रकाश छापखाना(छपाई) १९०४
१४५ विविधज्ञानविस्तार जानेवारी १९०५ अंक १ डाउनलोड  (102 MB) कर्नाटक छापखाना(छपाई) १९०५
१४५ विविधज्ञानविस्तार ऑक्टोंबर १९०७ अंक १० डाउनलोड  (7.39 MB) कर्नाटक छापखाना(छपाई) १९०७
१४५ विविधज्ञानविस्तार नोव्हेंबर १९०७ अंक ११ डाउनलोड  (5.93 MB) कर्नाटक छापखाना(छपाई) १९०७
१४५ विविधज्ञानविस्तार जून १९१५ अंक ६ डाउनलोड  (10.5 MB) १९१५
१४७ विविधज्ञानविस्तार सप्टेंबर १९२६ अंक ०९ डाउनलोड  (10.8 MB) श्री लक्ष्मी नारायण छापखाना(छपाई) १९२६
१४७ विविधज्ञानविस्तार ऑक्टोंबर १९२६ अंक १० डाउनलोड  (27.0 MB) श्री लक्ष्मी नारायण छापखाना(छपाई) १९२६
१४७ विविधज्ञानविस्तार नोव्हेंबर १९२६ अंक ११ डाउनलोड  (27.1 MB) श्री लक्ष्मी नारायण छापखाना(छपाई) १९२६
१४८ विविधज्ञानविस्तार जानुआरी १९३५ अंक ०१ डाउनलोड  (21.6 MB) रामचंद्र काशीनाथ तटणीस(संपा.) १९३५
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १८४९ डाउनलोड  (4.08 MB) १८४९
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १८५० डाउनलोड  (17.9 MB) १८५०
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १८५० डाउनलोड  (2.97 MB) १८५०
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १८५० डाउनलोड  (3.60 MB) १८५०
१४८ ज्ञानोदय अंक ०१ जानेवारी १८५१ डाउनलोड  (5.70 MB) १८५१
१४८ ज्ञानोदय अंक ०५ मार्च १८५१ डाउनलोड  (7.15 MB) १८५१
१४८ ज्ञानोदय अंक ०६ मार्च १८५१ डाउनलोड  (7.94 MB) १८५१
१४८ ज्ञानोदय अंक ०७ एप्रिल १८५१ डाउनलोड  (7.51 MB) १८५१
१४८ ज्ञानोदय मे १८५१ डाउनलोड  (3.66 MB) १८५१
१४८ ज्ञानोदय ०१ ऑगस्ट १८५१ डाउनलोड  (3.33 MB) १८५१
१४८ ज्ञानोदय १५ ऑगस्ट १८५१ डाउनलोड  (3.52 MB) १८५१
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १८५१ डाउनलोड  (4.00 MB) १८५१
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १८५१ डाउनलोड  (6.05 MB) १८५१
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १८५१ डाउनलोड  (7.40 MB) १८५१
१४८ ज्ञानोदय जून १८५२ अंक ११ डाउनलोड  (4.58 MB) १८५२
१४८ ज्ञानोदय जूलै १८५२ अंक १३ डाउनलोड  (7.63 MB) १८५२
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १८५२ अंक १५ डाउनलोड  (4.44 MB) १८५२
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १८५२ अंक १९ डाउनलोड  (6.70 MB) १८५२
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १८५२ अंक २२ डाउनलोड  (2.14 MB) १८५२
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १८५२ अंक २३ डाउनलोड  (4.68 MB) १८५२
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १८५३ डाउनलोड  (4.53 MB) १८५3
१४८ ज्ञानोदय फेब्रूवारी १८५३ डाउनलोड  (4.41 MB) १८५3
१४८ ज्ञानोदय मार्च १८५३ डाउनलोड  (4.59 MB) १८५3
१४८ ज्ञानोदय ०१ एप्रिल १८५३ डाउनलोड  (4.73 MB) १८५3
१४८ ज्ञानोदय १५ एप्रिल १८५३ डाउनलोड  (4.62 MB) १८५3
१४८ ज्ञानोदय १५ ऑगस्ट १८५३ डाउनलोड  (9.36 MB) १८५3
१४८ ज्ञानोदय १९ ऑक्टोबर १८५३ डाउनलोड  (9.55 MB) १८५3
१४८ ज्ञानोदय २० ऑक्टोबर १८५३ डाउनलोड  (11.08 MB) १८५3
१४८ ज्ञानोदय १ नोव्हेंबर १८५३ डाउनलोड  (9.19 MB) १८५3
१४८ ज्ञानोदय २१ नोव्हेंबर १८५३ डाउनलोड  (9.49 MB) १८५3
१४८ ज्ञानोदय २२ नोव्हेंबर १८५३ डाउनलोड  (16.1 MB) १८५3
१४८ ज्ञानोदय १५ डिसेंबर १८५३ अंक २३ डाउनलोड  (8.14 MB) १८५3
१४८ ज्ञानोदय १५ डिसेंबर १८५३ अंक २४ डाउनलोड  (9.48 MB) १८५3
१४८ ज्ञानोदय १५ मार्च १८५४ अंक ६ डाउनलोड  (9.09 MB) १८५४
१४८ ज्ञानोदय १ एप्रिल १८५४ अंक ७ डाउनलोड  (9.40 MB) १८५४
१४८ ज्ञानोदय १५ एप्रिल १८५४ अंक ८ डाउनलोड  (9.39 MB) १८५४
१४८ ज्ञानोदय १ मे १८५४ अंक ९ डाउनलोड  (9.54 MB) १८५४
१४८ ज्ञानोदय १ जुलै १८५४ अंक १३ डाउनलोड  (9.80 MB) १८५४
१४८ ज्ञानोदय पंचाग १८७९ डाउनलोड  (31.09 MB) १८७९
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९५२ डाउनलोड  (13.1 MB) १९५२
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९५२ डाउनलोड  (13.2 MB) १९५२
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९५२ डाउनलोड  (15.2 MB) १९५२
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९५२ डाउनलोड  (15.9 MB) १९५२
१४८ ज्ञानोदय मे १९५२ डाउनलोड  (10.9 MB) १९५२
१४८ ज्ञानोदय जून १९५२ डाउनलोड  (10.9 MB) १९५२
१४८ ज्ञानोदय जुलै १९५२ डाउनलोड  (12.8 MB) १९५२
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९५२ डाउनलोड  (12.9 MB) १९५२
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९५२ डाउनलोड  (13.2 MB) १९५२
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोबर १९५२ डाउनलोड  (13.6 MB) १९५२
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९५२ डाउनलोड  (14.7 MB) १९५२
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९५२ डाउनलोड  (16.4 MB) १९५२
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९५३ डाउनलोड  (15.0 MB) १९५३
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९५३ डाउनलोड  (17.4 MB) १९५३
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९५३ डाउनलोड  (12.6 MB) १९५३
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९५३ डाउनलोड  (14.2 MB) १९५३
१४८ ज्ञानोदय मे १९५३ डाउनलोड  (15.2 MB) १९५३
१४८ ज्ञानोदय जून १९५३ डाउनलोड  (19.7 MB) १९५३
१४८ ज्ञानोदय जुलै १९५३ डाउनलोड  (13.7 MB) १९५३
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९५३ डाउनलोड  (14.1 MB) १९५३
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९५३ डाउनलोड  (12.4 MB) १९५३
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोबर १९५३ डाउनलोड  (14.4 MB) १९५३
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९५३ डाउनलोड  (18.0 MB) १९५३
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९५३ डाउनलोड  (16.1 MB) १९५३
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९५४ डाउनलोड  (16.8 MB) १९५४
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९५४ डाउनलोड  (19.6 MB) १९५४
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९५४ डाउनलोड  (16.1 MB) १९५४
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९५४ डाउनलोड  (15.0 MB) १९५४
१४८ ज्ञानोदय मे १९५४ डाउनलोड  (13.5 MB) १९५४
१४८ ज्ञानोदय जून १९५४ डाउनलोड  (13.3 MB) १९५४
१४८ ज्ञानोदय जुलै १९५४ डाउनलोड  (14.3 MB) १९५४
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९५४ डाउनलोड  (11.1 MB) १९५४
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९५४ डाउनलोड  (10.2 MB) १९५४
१४८ ज्ञानोदय आक्टोबर १९५४ डाउनलोड  (14.2 MB) १९५४
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९५४ डाउनलोड  (14.8 MB) १९५४
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९५४ डाउनलोड  (14.1 MB) १९५४
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९५५ डाउनलोड  (12.5 MB) १९५५
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९५५ डाउनलोड  (13.5 MB) १९५५
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९५५ डाउनलोड  (13.5 MB) १९५५
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९५५ डाउनलोड  (10.6 MB) १९५५
१४८ ज्ञानोदय मे १९५५ डाउनलोड  (15.1 MB) १९५५
१४८ ज्ञानोदय जून १९५५ डाउनलोड  (9.61 MB) १९५५
१४८ ज्ञानोदय जुलै १९५५ डाउनलोड  (12.7 MB) १९५५
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९५५ डाउनलोड  (13.2 MB) १९५५
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९५५ डाउनलोड  (11.6 MB) १९५५
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोबर १९५५ डाउनलोड  (11.5 MB) १९५५
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९५५ डाउनलोड  (15.3 MB) १९५५
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९५५ डाउनलोड  (17.2 MB) १९५५
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९५६ डाउनलोड  (5.63 MB) १९५६
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९५६ डाउनलोड  (4.24 MB) १९५६
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९५६ डाउनलोड  (5.14 MB) १९५६
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९५६ डाउनलोड  (5.74 MB) १९५६
१४८ ज्ञानोदय मे १९५६ डाउनलोड  (6.27 MB) १९५६
१४८ ज्ञानोदय जून १९५६ डाउनलोड  (6.37 MB) १९५६
१४८ ज्ञानोदय जुलै १९५६ डाउनलोड  (18.9 MB) १९५६
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९५६ डाउनलोड  (18.5 MB) १९५६
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९५६ डाउनलोड  (21.0 MB) १९५६
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोबर १९५६ डाउनलोड  (20.8 MB) १९५६
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९५६ डाउनलोड  (21.3 MB) १९५६
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९५६ डाउनलोड  (28.1 MB) १९५६
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९५८ डाउनलोड  (7.26 MB) १९५८
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९५८ डाउनलोड  (11.7 MB) १९५८
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९५८ डाउनलोड  (8.26 MB) १९५८
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९५८ डाउनलोड  (7.92 MB) १९५८
१४८ ज्ञानोदय मे १९५८ डाउनलोड  (7.83 MB) १९५८
१४८ ज्ञानोदय जून १९५८ डाउनलोड  (6.45 MB) १९५८
१४८ ज्ञानोदय जूलै १९५८ डाउनलोड  (6.38 MB) १९५८
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९५८ डाउनलोड  (6.29 MB) १९५८
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९५८ डाउनलोड  (6.30 MB) १९५८
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १९५८ डाउनलोड  (6.43 MB) १९५८
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९५८ डाउनलोड  (5.92 MB) १९५८
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९५८ डाउनलोड  (6.40 MB) १९५८
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९५९ डाउनलोड  (6.36 MB) १९५९
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९५९ डाउनलोड  (6.16 MB) १९५९
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९५९ डाउनलोड  (6.47 MB) १९५९
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९५९ डाउनलोड  (6.06 MB) १९५९
१४८ ज्ञानोदय मे १९५९ डाउनलोड  (6.00 MB) १९५९
१४८ ज्ञानोदय जून १९५९ डाउनलोड  (6.27 MB) १९५९
१४८ ज्ञानोदय जूलै १९५९ डाउनलोड  (15.9 MB) १९५९
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९५९ डाउनलोड  (16.2 MB) १९५९
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९५९ डाउनलोड  (15.6 MB) १९५९
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १९५९ डाउनलोड  (16.1 MB) १९५९
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९५९ डाउनलोड  (15.6 MB) १९५९
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९५९ डाउनलोड  (15.8 MB) १९५९
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९६० डाउनलोड  (15.3 MB) १९६०
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९६० डाउनलोड  (14.9 MB) १९६०
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९६० डाउनलोड  (15.7 MB) १९६०
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९६० डाउनलोड  (16.9 MB) १९६०
१४८ ज्ञानोदय मे १९६० डाउनलोड  (15.8 MB) १९६०
१४८ ज्ञानोदय जून १९६० डाउनलोड  (15.1 MB) १९६०
१४८ ज्ञानोदय जूलै १९६० डाउनलोड  (15.5 MB) १९६०
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९६० डाउनलोड  (15.5 MB) १९६०
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९६० डाउनलोड  (15.2 MB) १९६०
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १९६० डाउनलोड  (15.3 MB) १९६०
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९६० डाउनलोड  (15.0 MB) १९६०
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९६० डाउनलोड  (16.0 MB) १९६०
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९६१ डाउनलोड  (14.7 MB) १९६१
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९६१ डाउनलोड  (14.5 MB) १९६१
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९६१ डाउनलोड  (16.7 MB) १९६१
१४८ ज्ञानोदय मे १९६१ डाउनलोड  (15.3 MB) १९६१
१४८ ज्ञानोदय जून १९६१ डाउनलोड  (15.4 MB) १९६१
१४८ ज्ञानोदय जूलै १९६१ डाउनलोड  (16.5 MB) १९६१
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९६१ डाउनलोड  (15.6 MB) १९६१
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९६१ डाउनलोड  (15.7 MB) १९६१
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १९६१ डाउनलोड  (15.1 MB) १९६१
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९६१ डाउनलोड  (14.8 MB) १९६१
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९६१ डाउनलोड  (14.5 MB) १९६१
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९६२ डाउनलोड  (15.1 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६२
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९६२ डाउनलोड  (15.0 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६२
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९६२ डाउनलोड  (14.5 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६२
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९६२ डाउनलोड  (15.5 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६२
१४८ ज्ञानोदय मे १९६२ डाउनलोड  (15.3 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६२
१४८ ज्ञानोदय जून १९६२ डाउनलोड  (14.6 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६२
१४८ ज्ञानोदय जुलै १९६२ डाउनलोड  (5.39 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६२
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९६२ डाउनलोड  (2.73 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६२
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९६२ डाउनलोड  (6.23 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६२
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १९६२ डाउनलोड  (6.23 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६२
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९६२ डाउनलोड  (6.39 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६२
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९६२ डाउनलोड  (6.93 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६२
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९६३ डाउनलोड  (15.7 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६३
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९६३ डाउनलोड  (15.4 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६३
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९६३ डाउनलोड  (15.8 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६३
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९६३ डाउनलोड  (16.2 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६३
१४८ ज्ञानोदय मे १९६३ डाउनलोड  (14.3 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६३
१४८ ज्ञानोदय जून १९६३ डाउनलोड  (14.9 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६३
१४८ ज्ञानोदय जूलै १९६३ डाउनलोड  (14.3 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६३
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९६३ डाउनलोड  (14.6 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६३
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९६३ डाउनलोड  (14.7 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६३
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १९६३ डाउनलोड  (15.6 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६३
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९६३ डाउनलोड  (15.8 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६३
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९६३ डाउनलोड  (16.0 MB) श्री. र. ह. केळकर(संपा.) १९६३
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९६४ डाउनलोड  (7.14 MB) रेव्ह. ल. ना. चौधरी(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६४
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९६४ डाउनलोड  (6.12 MB) रेव्ह. ल. ना. चौधरी(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६४
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९६४ डाउनलोड  (6.44 MB) रेव्ह. ल. ना. चौधरी(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६४
१४८ ज्ञानोदय मे १९६४ डाउनलोड  (14.9 MB) रेव्ह. ल. ना. चौधरी(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६४
१४८ ज्ञानोदय जून १९६४ डाउनलोड  (16.1 MB) रेव्ह. ल. ना. चौधरी(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६४
१४८ ज्ञानोदय जूलै १९६४ डाउनलोड  (15.0 MB) रेव्ह. ल. ना. चौधरी(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६४
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९६४ डाउनलोड  (16.0 MB) रेव्ह. ल. ना. चौधरी(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६४
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९६४ डाउनलोड  (15.5 MB) रेव्ह. ल. ना. चौधरी(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६४
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १९६४ डाउनलोड  (14.2 MB) रेव्ह. ल. ना. चौधरी(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६४
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९६४ डाउनलोड  (16.4 MB) रेव्ह. ल. ना. चौधरी(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६४
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९६४ डाउनलोड  (17.3 MB) रेव्ह. ल. ना. चौधरी(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६४
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९६५ डाउनलोड  (12.2 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६५
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९६५ डाउनलोड  (14.3 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६५
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९६५ डाउनलोड  (16.4 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६५
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९६५ डाउनलोड  (16.1 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६५
१४८ ज्ञानोदय मे १९६५ डाउनलोड  (13.6 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६५
१४८ ज्ञानोदय जून १९६५ डाउनलोड  (15.7 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६५
१४८ ज्ञानोदय जूलै १९६५ डाउनलोड  (15.3 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६५
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९६५ डाउनलोड  (15.4 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६५
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९६५ डाउनलोड  (15.5 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६५
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १९६५ डाउनलोड  (14.0 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६५
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९६५ डाउनलोड  (16.6 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६५
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९६५ डाउनलोड  (15.1 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६५
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९६६ डाउनलोड  (15.9 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६६
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९६६ डाउनलोड  (16.4 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६६
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९६६ डाउनलोड  (15.6 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६६
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९६६ डाउनलोड  (15.8 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६६
१४८ ज्ञानोदय मे १९६६ डाउनलोड  (17.4 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६६
१४८ ज्ञानोदय जून १९६६ डाउनलोड  (14.9 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६६
१४८ ज्ञानोदय जूलै १९६६ डाउनलोड  (15.8 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६६
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९६६ डाउनलोड  (15.9 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६६
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९६६ डाउनलोड  (16.6 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६६
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १९६६ डाउनलोड  (16.1 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६६
१४८ ज्ञानोदय नोव्हें डिसें १९६६ डाउनलोड  (19.2 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६६
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९६७ डाउनलोड  (13.1 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६७
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९६७ डाउनलोड  (6.23 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६७
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९६७ डाउनलोड  (4.86 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६७
१४८ ज्ञानोदय मे १९६७ डाउनलोड  (5.31 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६७
१४८ ज्ञानोदय जून १९६७ डाउनलोड  (4.75 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६७
१४८ ज्ञानोदय जूलै १९६७ डाउनलोड  (4.66 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६७
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९६७ डाउनलोड  (5.33 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६७
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९६७ डाउनलोड  (5.79 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६७
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १९६७ डाउनलोड  (4.26 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६७
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९६७ डाउनलोड  (4.11 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६७
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९६७ डाउनलोड  (5.80 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६७
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९६८ डाउनलोड  (10.3 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६८
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९६८ डाउनलोड  (9.76 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६८
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९६८ डाउनलोड  (10.7 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६८
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९६८ डाउनलोड  (10.3 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६८
१४८ ज्ञानोदय मे १९६८ डाउनलोड  (10.4 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६८
१४८ ज्ञानोदय जून १९६८ डाउनलोड  (10.1 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६८
१४८ ज्ञानोदय जूलै १९६८ डाउनलोड  (10.2 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६८
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९६८ डाउनलोड  (10.8 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६८
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९६८ डाउनलोड  (9.75 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६८
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १९६८ डाउनलोड  (10.2 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६८
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९६८ डाउनलोड  (10.1 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६८
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९६८ डाउनलोड  (10.1 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६८
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९६९ डाउनलोड  (10.2 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६९
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९६९ डाउनलोड  (10.6 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६९
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९६९ डाउनलोड  (10.4 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६९
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९६९ डाउनलोड  (12.2 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६९
१४८ ज्ञानोदय मे १९६९ डाउनलोड  (10.6 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६९
१४८ ज्ञानोदय जून १९६९ डाउनलोड  (10.7 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६९
१४८ ज्ञानोदय जूलै १९६९ डाउनलोड  (8.0 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६९
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९६९ डाउनलोड  (9.74 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६९
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९६९ डाउनलोड  (9.80 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६९
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १९६९ डाउनलोड  (8.99 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६९
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९६९ डाउनलोड  (10.0 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६९
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९६९ डाउनलोड  (5.32 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९६९
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९७० डाउनलोड  (5.25 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७०
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९७० डाउनलोड  (5.30 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७०
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९७० डाउनलोड  (4.26 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७०
१४८ ज्ञानोदय मे १९७० डाउनलोड  (4.40 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७०
१४८ ज्ञानोदय जून १९७० डाउनलोड  (3.76 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७०
१४८ ज्ञानोदय जूलै १९७० डाउनलोड  (4.66 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७०
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९७० डाउनलोड  (5.78 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७०
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९७० डाउनलोड  (6.51 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७०
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १९७० डाउनलोड  (4.33 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७०
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९७० डाउनलोड  (4.21 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७०
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९७० डाउनलोड  (4.45 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७०
१४८ ज्ञानोदय जानेवारी १९७१ डाउनलोड  (4.40 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७१
१४८ ज्ञानोदय फेब्रुवारी १९७१ डाउनलोड  (4.72 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७१
१४८ ज्ञानोदय मार्च १९७१ डाउनलोड  (4.68 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७१
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९७१ डाउनलोड  (3.88 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७१
१४८ ज्ञानोदय मे १९७१ डाउनलोड  (5.08 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७१
१४८ ज्ञानोदय जून १९७१ डाउनलोड  (5.04 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७१
१४८ ज्ञानोदय जूलै १९७१ डाउनलोड  (4.56 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७१
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९७१ डाउनलोड  (4.58 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७१
१४८ ज्ञानोदय सप्टेबर १९७१ डाउनलोड  (4.34 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७१
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टौंबर १९७१ डाउनलोड  (4.74 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७१
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९७१ डाउनलोड  (4.76 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७१
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९७१ डाउनलोड  (4.89 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७१
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९७३ डाउनलोड  (5.42 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७३
१४८ ज्ञानोदय ऑक्टोंबर १९७३ डाउनलोड  (4.82 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७३
१४८ ज्ञानोदय नोव्हेंबर १९७३ डाउनलोड  (5.55 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७३
१४८ ज्ञानोदय डिसेंबर १९७३ डाउनलोड  (6.74 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७३
१४८ ज्ञानोदय एप्रिल १९७४ डाउनलोड  (3.41 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७४
१४८ ज्ञानोदय मे १९७४ डाउनलोड  (3.44 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७४
१४८ ज्ञानोदय जून १९७४ डाउनलोड  (2.71 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७४
१४८ ज्ञानोदय जूलै १९७४ डाउनलोड  (3.68 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७४
१४८ ज्ञानोदय ऑगस्ट १९७४ डाउनलोड  (3.54 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७४
१४८ ज्ञानोदय सप्टेंबर १९७४ डाउनलोड  (3.10 MB) श्री. सु. द. करंदीकर(संपा.)
आर्यभूषण छापखाना(छपाई)
१९७४
१४८ दिनबंधू दिवाळी अंक १९५६ डाउनलोड  (13.1 MB) जयसिंगराव विठ्ठलराव नवले(संपा.) १९५६
१४८ दिनबंधू दिवाळी अंक १९५७ डाउनलोड  (14.0 MB) जयसिंगराव विठ्ठलराव नवले(संपा.) १९५७
१४८ दिनबंधू दिवाळी अंक १९५८ डाउनलोड  (16.9 MB) जयसिंगराव विठ्ठलराव नवले(संपा.) १९५८
१४८ दिनबंधू दिवाळी अंक १९५९ डाउनलोड  (13.1 MB) जयसिंगराव विठ्ठलराव नवले(संपा.) १९५९
१४८ दिनबंधू दिवाळी अंक १९६० डाउनलोड  (17.0 MB) जयसिंगराव विठ्ठलराव नवले(संपा.) १९६०
१४८ दिनबंधू दिवाळी अंक १९६१ डाउनलोड  (14.4 MB) जयसिंगराव विठ्ठलराव नवले(संपा.) १९६१
१४८ दिनबंधू दिवाळी अंक १९६३ डाउनलोड  (10.4 MB) जयसिंगराव विठ्ठलराव नवले(संपा.) १९६३
१४८ दिनबंधू दिवाळी अंक १९६४ डाउनलोड  (10.6 MB) जयसिंगराव विठ्ठलराव नवले(संपा.) १९६४
१४८ दिनबंधू दिवाळी अंक १९६५ डाउनलोड  (10.8 MB) जयसिंगराव विठ्ठलराव नवले(संपा.) १९६५
१४८ दिनबंधू दिवाळी अंक १९६६ डाउनलोड  (10.3 MB) जयसिंगराव विठ्ठलराव नवले(संपा.) १९६६
१४८ दिनबंधू दिवाळी अंक १९७४ डाउनलोड  (13.4 MB) जयसिंगराव विठ्ठलराव नवले(संपा.) १९७४
१४८ ज्ञानप्रकाश अंक १९४७ डाउनलोड  (32.9 MB) १९४७
१४८ ज्ञानप्रकाश अंक १९४८ डाउनलोड  (29.7 MB) १९४८
१४८ ज्ञानप्रकाश दिवाळी अंक १९४९ डाउनलोड  (33.2 MB) १९४९
१४८ ज्ञानप्रकाश दिवाळी अंक १९५० डाउनलोड  (34.9 MB) १९५०
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक मार्गशीर्ष १८३८ अंक ०१ डाउनलोड  (13.8 MB) वि. का. राजवाडे १८३८
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक पौष १८३८ अंक ०२ डाउनलोड  (12.5 MB) वि. का. राजवाडे १८३८
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक माघ १८३८ अंक ०३ डाउनलोड  (12.7 MB) वि. का. राजवाडे १८३८
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक फाल्गून १८३८ अंक ०४ डाउनलोड  (11.2 MB) वि. का. राजवाडे १८३८
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक चैत्र १८३८ अंक ०५ डाउनलोड  (11.6 MB) वि. का. राजवाडे १८३८
१४८ १०६१_इतिहासिक आणि ऐतिहासिक वैशाख १८३८ अंक ०६ डाउनलोड  (11.5 MB) वि. का. राजवाडे १८३८
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक आषाढ १८४० अंक २० डाउनलोड  (12.7 MB) वि. का. राजवाडे १८४०
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक श्रावण १८४० अंक २१ डाउनलोड  (13.5 MB) वि. का. राजवाडे १८४०
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक भाद्रपद १८४० अंक २२ डाउनलोड  (13.6 MB) वि. का. राजवाडे १८४०
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक अश्विन व कार्तिक १८४० अंक २३ व २४ डाउनलोड  (25.0 MB) वि. का. राजवाडे १८४०
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक मार्गशीष १८४० अंक २५ डाउनलोड  (15.1 MB) १८४०
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक आषाढ १८४१ अंक ३२ डाउनलोड  (15.1 MB) वि. का. राजवाडे १८४१
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक मार्गशीष १८४१ अंक ३७ डाउनलोड  (13.7 MB) गोविंद काशीनाथ चांदोकर १८४१
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक मार्गशीष १८३९ अंक १३ डाउनलोड  (12.3 MB) १८३९
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक पौष १८३९ अंक १४ डाउनलोड  (14.1 MB) वि. का. राजवाडे १८३९
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक माघ १८३९ अंक १५ डाउनलोड  (14.0 MB) वि. का. राजवाडे १८३९
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक फाल्गून १८३९ अंक १६ डाउनलोड  (12.7 MB) गोविंद काशीनाथ चांदोकर १८३९
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक चैत्र १८४० अंक १७ डाउनलोड  (13.8 MB) १८४०
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक वैशाख १८४० अंक १८ डाउनलोड  (13.3 MB) गोविंद काशीनाथ चांदोकर १८४०
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक ज्येष्ठ १८३९ अंक ०७ डाउनलोड  (14.2 MB) गोविंद काशीनाथ चांदोकर / शंकर श्रीकृष्ण देव यांनी छापून प्रसिद्ध केला १८३९
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक आषाढ १८३९ अंक ०८ डाउनलोड  (14.1 MB) शंकर श्रीकृष्ण देव यांनी छापून प्रसिद्ध केला १८३९
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक श्रावण १८३९ अंक ०९ डाउनलोड  (13.7 MB) शंकर श्रीकृष्ण देव यांनी छापून प्रसिद्ध केला १८३९
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक भाद्रपद १८३९ अंक १० डाउनलोड  (13.1 MB) शंकर श्रीकृष्ण देव यांनी छापून प्रसिद्ध केला १८३९
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक अश्र्विन १८३९ अंक ११ डाउनलोड  (12.8 MB) शंकर श्रीकृष्ण देव यांनी छापून प्रसिद्ध केला १८३९
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक कार्तिक १८३९ अंक १२ डाउनलोड  (12.8 MB) शंकर श्रीकृष्ण देव यांनी छापून प्रसिद्ध केला १८३९
१४८ इतिहासिक आणि ऐतिहासिक चैत्र वैशाख ज्येष्ठ १८४० अंक २८ ते ३१ डाउनलोड  (44.7 MB) भास्कर वामन भट / शंकर श्रीकृष्ण देव यांनी छापून प्रसिद्ध केला १८४०
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०१ जानेवारी १८७८ डाउनलोड  (16.4 MB) १८७८
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०६ जून १८७८ डाउनलोड  (14.5 MB) महादेव बल्लाळ नामज्ञोशी(प्रकाशक) / किरण छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८७८
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०७ जूलै १८७८ डाउनलोड  (14.9 MB) १८७८
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०८ ऑगस्ट ते ऑक्टोबर १८७८ डाउनलोड  (6.10 MB) किरण छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८७८
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ११ नोव्हेंबर १८७८ डाउनलोड  (6.23 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें १८७८
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक १२ डिसेंबर १८७८ डाउनलोड  (10.1 MB) १८७८
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०९ १८७८ डाउनलोड  (6.20 MB) १८७८
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०२ फेब्रुवारी १८७९ डाउनलोड  (15.7 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८७९
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०३ मार्च १८७९ डाउनलोड  (15.4 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८७९
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०४ एप्रिल १८७९ डाउनलोड  (15.7 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८७९
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०५ मे १८७९ डाउनलोड  (6.41 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८७९
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०६ जून १८७९ डाउनलोड  (5.63 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८७९
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०७ जूलै १८७९ डाउनलोड  (6.60 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८७९
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०८ ऑगस्ट १८७९ डाउनलोड  (15.6 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८७९
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०९ सप्टेंबर १८७९ डाउनलोड  (15.4 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८७९
१४८ काव्येतिहास संग्रह ऑक्टोंबर १८७९ अंक १० डाउनलोड  (6.28 MB) १८७९
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०२ नोव्हेंबर १८७९ डाउनलोड  (6.49 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८७९
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक १२ डिसेंबर १८७९ डाउनलोड  (15.7 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८७९
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०२ फेब्रुवारी १८८० डाउनलोड  (4.98 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८०
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०३ मार्च १८८० डाउनलोड  (13.3 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८०
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०५ मे १८८० डाउनलोड  (15.6 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८०
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०६ जून १८८० डाउनलोड  (7.16 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८०
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०७ जूलै १८८० डाउनलोड  (14.2 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८०
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०८ ऑगस्ट १८८० डाउनलोड  (14.7 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८०
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०९ सप्टेंबर १८८० डाउनलोड  (16.0 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८०
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक १० ऑक्टोंबर १८८० डाउनलोड  (16.1 MB) भाउ गोविंद सापकर यांचे ज्ञानचक्षु छापखान्यांत छापून प्रसिद्ध केले १८८०
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ११ नोव्हेंबर १८८० डाउनलोड  (17.3 MB) आर्यभूषण छापखान्यांत छापिलें १८८०
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक १२ डिसेंबर १८८० डाउनलोड  (15.7 MB) भाउ गोविंद सापकर यांचे ज्ञानचक्षु छापखान्यांत छापून प्रसिद्ध केले १८८०
१४८ काव्येतिहास संग्रह जाने १८८१ अंक ०१ डाउनलोड  (6.83 MB) भाऊ गोविंद सापकर छापून प्रसिद्ध केले (छपाई) १८८१
१४८ काव्येतिहास संग्रह फेब्रुवारी १८८१ अंक ०२ डाउनलोड  (6.71 MB) आर्यभूषण छापखाना (छपाई) १८८१
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०२ फेब्रुवारी १८८१ डाउनलोड  (7.36 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८१
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०४ एप्रिल १८८१ डाउनलोड  (12.1 MB) भाउ गोविंद सापकर यांचे ज्ञानचक्षु छापखान्यांत छापून प्रसिद्ध केले १८८१
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०६ जून १८८१ डाउनलोड  (6.69 MB) भाउ गोविंद सापकर यांचे ज्ञानचक्षु छापखान्यांत छापून प्रसिद्ध केले १८८१
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०८ ऑगस्ट १८८१ डाउनलोड  (6.41 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८८१
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०९ सप्टेंबर १८८१ डाउनलोड  (6.54 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८८१
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक १० ऑक्टोंबर १८८१ डाउनलोड  (6.30 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८१
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ११ नोव्हेंबर १८८१ डाउनलोड  (6.58 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८१
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक १२ डिसेंबर १८८१ डाउनलोड  (6.62 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८१
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०१ जानेवारी १८८२ डाउनलोड  (6.03 MB) श्री शिवाजी छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८२
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०५ मे १८८२ डाउनलोड  (16.2 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८८२
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०६ जून १८८२ डाउनलोड  (6.67 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८८२
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०८ ऑगस्ट १८८२ डाउनलोड  (6.74 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८२
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक १२ डिसेंबर १८८२ डाउनलोड  (6.94 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८२
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०१ जानेवारी १८८३ डाउनलोड  (7.00 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८३
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०२ फेब्रुवारी १८८३ डाउनलोड  (18.8 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८३
१४८ काव्येतिहास संग्रह_अंक ०३ मार्च १८८३ डाउनलोड  (19.6 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८३
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०४ एप्रिल १८८३ डाउनलोड  (18.8 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८३
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०५ मे १८८३ डाउनलोड  (23.6 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८३
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०६ जून १८८३ डाउनलोड  (19.3 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८३
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०७ जूलै १८८३ डाउनलोड  (7.14 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८३
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०८ ऑगस्ट १८८३ डाउनलोड  (6.96 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८३
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०९ सप्टेंबर १८८३ डाउनलोड  (13.4 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८३
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक १० ऑक्टोंबर १८८३ डाउनलोड  (16.7 MB) १८८३
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ११ नोव्हेंबर १८८३ डाउनलोड  (7.44 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८३
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक १२ डिसेंबर १८८३ डाउनलोड  (17.1 MB) १८८३
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०४ एप्रिल १८८४ डाउनलोड  (18.0 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८४
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०७ मे १८८४ डाउनलोड  (7.04 MB) १८८४
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०८ ऑगस्ट १८८४ डाउनलोड  (3.06 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८४
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०९ सप्टेंबर १८८४ डाउनलोड  (6.92 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८४
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक १० ऑक्टोंबर १८८४ डाउनलोड  (7.29 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८४
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०२ फेब्रुवारी १८८५ डाउनलोड  (7.36 MB) ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८५
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०५ मे १८८६ डाउनलोड  (2.86 MB) जनार्दन बालाजी व काशिनाथ नारायण(प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८६
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०६ जून १८८६ डाउनलोड  (7.22 MB) जनार्दन बालाजी व काशिनाथ नारायण(प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८६
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०३ मार्च १८८७ डाउनलोड  (4.50 MB) जनार्दन बालाजी व काशिनाथ नारायण(प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८७
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ११ नोव्हेंबर १८८७ डाउनलोड  (6.82 MB) १८८७
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक १२ डिसेंबर १८८७ डाउनलोड  (4.95 MB) जनार्दन बालाजी व काशिनाथ नारायण(प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८८७
१४८ काव्येतिहास संग्रह जाने १८८८ अंक ०१ डाउनलोड  (5.94 MB) जनार्दन बालाजी व काशिनाथ नारायण(प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८८
१४८ काव्येतिहास संग्रह फेब्रुवारी १८८८ अंक ०२ डाउनलोड  (7.46 MB) जनार्दन बालाजी व काशिनाथ नारायण(प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८८
१४८ काव्येतिहास संग्रह मार्च १८८८ अंक ०३ डाउनलोड  (7.34 MB) जनार्दन बालाजी व काशिनाथ नारायण(प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८८
१४८ काव्येतिहास संग्रह एप्रिल १८८८ अंक ०४ डाउनलोड  (7.34 MB) जनार्दन बालाजी व काशिनाथ नारायण(प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८८
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०६ जून १८८८ डाउनलोड  (19.4 MB) जनार्दन बालाजी व काशिनाथ नारायण(प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८८
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०७ जूलै १८८८ डाउनलोड  (17.6 MB) जनार्दन बालाजी व काशिनाथ नारायण(प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८८
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०८ ऑगस्ट १८८८ डाउनलोड  (17.3 MB) जनार्दन बालाजी व काशिनाथ नारायण(प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८८
१४८ काव्येतिहास संग्रह सप्टेंबर १८८८ अंक ०९ डाउनलोड  (7.01 MB) जनार्दन बालाजी व काशिनाथ नारायण(प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८८
१४८ काव्येतिहास संग्रह ऑक्टोंबर १८८८ अंक १० डाउनलोड  (7.19 MB) जनार्दन बालाजी व काशिनाथ नारायण(प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८८
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ११ नोव्हेंबर १८८८ डाउनलोड  (5.85 MB) जनार्दन बालाजी व काशिनाथ नारायण(प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८८
१४८ काव्येतिहास संग्रह अंक ०५ डिसेंबर १८८८ डाउनलोड  (7.86 MB) जनार्दन बालाजी व काशिनाथ नारायण(प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें (छपाई) १८८८
१४८ निबंधमाला अंक ०३ मार्च १८७४ डाउनलोड  (4.39 MB) बाबाजी कृष्ण गोखले (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७४
१४८ निबंधमाला अंक ०४ एप्रिल १८७४ डाउनलोड  (4.58 MB) बाबाजी कृष्ण गोखले (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७४
१४८ निबंधमाला अंक ०५ मे १८७४ डाउनलोड  (4.38 MB) १८७४
१४८ निबंधमाला अंक ०१ जून १८७४ डाउनलोड  (2.59 MB) बाबाजी कृष्ण गोखले (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७४
१४८ निबंधमाला अंक ०६ जून १८७४ डाउनलोड  (4.71 MB) बाबाजी कृष्ण गोखले (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७४
१४८ निबंधमाला अंक ०७ जूलई १८७४ डाउनलोड  (4.34 MB) बाबाजी कृष्ण गोखले (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७४
१४८ निबंधमाला अंक ०८ ऑगस्ट १८७४ डाउनलोड  (4.79 MB) बाबाजी कृष्ण गोखले (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७४
१४८ निबंधमाला अंक ०९ सप्टेंबर १८७४ डाउनलोड  (4.13 MB) बाबाजी कृष्ण गोखले (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७४
१४८ निबंधमाला अंक १० ऑक्टोंबर १८७४ डाउनलोड  (3.91 MB) बाबाजी कृष्ण गोखले (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७४
१४८ निबंधमाला अंक ११ नोव्हेंबर १८७४ डाउनलोड  (6.96 MB) बाबाजी कृष्ण गोखले (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७४
१४८ निबंधमाला अंक १२ डिसेंबर १८७४ डाउनलोड  (5.15 MB) बाबाजी कृष्ण गोखले (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७४
१४८ निबंधमाला अंक १३ जानेवारी १८७५ डाउनलोड  (4.40 MB) बाबाजी कृष्ण गोखले (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७५
१४८ निबंधमाला अंक १४ फेब्रुवारी १८७५ डाउनलोड  (4.77 MB) बाबाजी कृष्ण गोखले (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७५
१४८ निबंधमाला अंक १५ मार्च १८७५ डाउनलोड  (5.04 MB) बाबाजी कृष्ण गोखले (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७५
१४८ निबंधमाला अंक १७ मे १८७५ डाउनलोड  (4.74 MB) बाबाजी कृष्ण गोखले (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७५
१४८ निबंधमाला अंक १८ जून १८७५ डाउनलोड  (4.92 MB) बाबाजी कृष्ण गोखले (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७५
१४८ निबंधमाला अंक १९ जूलै १८७५ डाउनलोड  (4.50 MB) १८७५
१४८ निबंधमाला अंक २० ऑगस्ट १८७५ डाउनलोड  (1.66 MB) कृष्णाजी त्रिंबक रानडे (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७५
१४८ निबंधमाला अंक २२ ऑक्टोंबर १८७५ डाउनलोड  (4.34 MB) कृष्णाजी त्रिंबक रानडे (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७५
१४८ निबंधमाला अंक २३ नोव्हेंबर १८७५ डाउनलोड  (4.57 MB) कृष्णाजी त्रिंबक रानडे (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७५
१४८ निबंधमाला अंक २४ डिसेंबर १८७५ डाउनलोड  (4.83 MB) कृष्णाजी त्रिंबक रानडे (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७५
१४८ निबंधमाला अंक २५ जानेवारी १८७६ डाउनलोड  (5.04 MB) कृष्णाजी त्रिंबक रानडे (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७६
१४८ निबंधमाला अंक २९ मे १८७६ डाउनलोड  (4.42 MB) कृष्णाजी त्रिंबक रानडे (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७६
१४८ निबंधमाला अंक ३० जून १८७६ डाउनलोड  (4.88 MB) कृष्णाजी त्रिंबक रानडे (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७६
१४८ निबंधमाला अंक ३१ जूलै १८७६ डाउनलोड  (5.05 MB) १८७६
१४८ निबंधमाला अंक ३३ सप्टेंबर १८७६ डाउनलोड  (5.02 MB) कृष्णाजी त्रिंबक रानडे (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७६
१४८ निबंधमाला अंक ३४ ऑक्टोंबर १८७६ डाउनलोड  (4.94 MB) कृष्णाजी त्रिंबक रानडे (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७६
१४८ निबंधमाला अंक ३५ नोव्हेंबर १८७६ डाउनलोड  (5.18 MB) कृष्णाजी त्रिंबक रानडे (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७६
१४८ निबंधमाला अंक ३६ डिसेंबर १८७६ डाउनलोड  (6.96 MB) कृष्णाजी त्रिंबक रानडे (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७६
१४८ निबंधमाला अंक ३७ जानेवारी १८७७ डाउनलोड  (5.12 MB) कृष्णाजी त्रिंबक रानडे (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७७
१४८ निबंधमाला अंक ३८ फेब्रुवारी १८७७ डाउनलोड  (5.00 MB) कृष्णाजी त्रिंबक रानडे (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७७
१४८ निबंधमाला अंक ३९ मार्च १८७७ डाउनलोड  (5.19 MB) कृष्णाजी त्रिंबक रानडे (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७७
१४८ निबंधमाला अंक ४० एप्रिल १८७७ डाउनलोड  (4.94 MB) कृष्णाजी त्रिंबक रानडे (प्रकाशक) / ज्ञानप्रकाश छापखान्यांत छापिलें १८७७
१४८ निबंधमाला अंक ६६ जून १८८० डाउनलोड  (11.9 MB) आर्यभूषण छापखान्यांत छापिलें १८८०
१४८ निबंधमाला अंक ६७ जूलै १८८० डाउनलोड  (12.7 MB) आर्यभूषण छापखान्यांत छापिलें १८८०
१४८ निबंधमाला अंक ६८ ऑगस्ट १८८० डाउनलोड  (13.6 MB) आर्यभूषण छापखान्यांत छापिलें १८८०
१४८ निबंधमाला अंक ६९ सप्टें-ऑक्टो-नोव्हें १८८० डाउनलोड  (13.2 MB) आर्यभूषण छापखान्यांत छापिलें १८८०
१४८ निबंधमाला अंक ७० ऑक्टो १८८० डाउनलोड  (12.4 MB) १८८०
१४८ निबंधमाला अंक ७१ नोव्हें १८८० डाउनलोड  (12.6 MB) १८८०
१४८ निबंधमाला अंक ७२ डिसेंबर १८८० डाउनलोड  (12.8 MB) आर्यभूषण छापखान्यांत छापिलें १८८०
१४८ नाट्यविषयाची सुशिक्षित चर्चा सन १९१३ डाउनलोड  (71.3 MB) दत्तात्रय आत्माराम फाटक व अनंत वामन वरवे (प्रकाशक) १९१३
१४८ सुशिलेचा देव सन १९३३ डाउनलोड  (71.8 MB) १९३३