सूचना : श्राव्य पुस्तके डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन

राइट क्लिक केल्यावर (Save as Target) विकल्प निवडा

निवेदन

१ लाज

२ वेध

३ वाट तुझी पाहतसे


४ तुझ्या देहाचीच ज्योत

५ मला तुला नच फुलवायची

६ पुन्हा एकदां

७ अन् पहिल्या भेटींतच

८ नुकतें नुकतें

९ घेरी

१० या एका हृदयांतच

११ भूताचें भूत उरीं

१२ जमूं नये त्या वेळी जमलों

१३ समज तुझा हा गौरव

१४ आत्मिक अपघात

१५ अशा प्रसंगी

१६ मला वाटलें

१७ काळी राणी

१८ सखे तुझें जाईचें जीवन

१९ तुझें नि माझें अपुरे मीलन

२० हें तुजला सांगु कसें

२३ दैवावरी देण्या मात


२१ प्रेम करावें असें परंतु

२२ तीर्थाटण

२३ असेंच होतें म्हणायचें तर

२४ उपजत होती तुला कला ती

२५ अग्नितुला

२६ या जन्माला फुटे न भाषा

२७ किती विलक्षण

२८ अनोळखीशी आलिस तेव्हां

२९ या शब्दांना

३० डंख

३१ न कळे हें होइ कसें

३२ समज असें कीं हें वरवरचें

३३ विलयाची जर वेळच आली

३४ काय गुन्हा तो निव्वळ माझा

३५ पोसवलेली केळ म्हणाली

३६ मुक्तीमधलें मोल हरवलें


३७ हात तुझा तो

३८ उगाच गळतें थोडें पाणी

३९ पापानंतर

४० वेड्याचें प्रेमगीत

४१ लोकभयें, लोकभयें

४२ उभारलेली

४३ क्षितिजायितम्

४४ वर्दळवेडी

४५ फार फार तर

४६ भोवळभोळी

४७ जेव्हां आलिस गंधअंधशी


४८ उंबरठ्याला शिवुन पळाली

४९ सनातनी


५० नाही ढासळलें दार

५१ ओंजळींत स्वर तुझेच

५२ तमसा

५३ एक दोन सरी

५४ बळ

५५ तें

५६ ती

५७ हललें जरासें चांदणे

५८ मागूं नको सख्या रे

५९ नसतें पुन्हां का जन्मणें

६० गाणें कुठून येतें

६१ वेडाच भास होतो

६२ लागेल जन्मावें पुन्हा

६३ घेउनी जा सर्व माझें

६४ माझ्या घरीं मी पाहुनी

६५ तूं एकलें केलें मला

६६ शुक्र ऐकतो अतां

६७ मीं चांद झेलला ग

६८ गझल दोघांचा

६९ दीपचंदी

७० दादरा

७१ रूपक

७२ तूं गात रहा_ गीतांत रहा

७३ अशी तुझी कल्पना होती

७४ एक वेढा

७५ विप्रलंभ

७६ गांठ

७७ सरोज नवानगरवाली

७८ साक्षात्कार


७९ ईव्ह

८० गर्भाधान

८१ फ्रॉइडला कळलेलें संक्रमण

८२ बाळ होउनी कुशींत यावे

८३ म्हातारी

८४ महाद्वार

८५ मथूआते

८६ उगाचफूल

८७ मीरा

८८ पाहूं नको सखे ग

८९ अर्धीच रात्र वेडी

९० छळ

९१ अहोरूप

९२ अथातो विश्वजिज्ञासा

९३ चिमुरडी


९४ मावशी

९५४ पत्ता

९६ परी आणि दगड

९७ पऱ्यांच्या गप्पा

९८ फूलवेडी

९९ पाणखुळी

१०० सून

१०१ कोकणी भेट


१०२ आजी

१०३ आजोबांचा कोट

१०४ पिशी मावशीचे गाणे

 

श्रेयनामावली