<
राज्य मराठी विकास संस्था
मराठी संकेतस्थळांची स्पर्धा २०१३

विद्यमान

 • विद्यमान नियामक मंडळ
  मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, अध्यक्ष
  मा. मंत्री, मराठी भाषा विभाग , उपाध्यक्ष
  पदसिद्ध शासकीय सदस्य
  मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, सदस्य
  अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मराठी भाषा विभाग
  अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शालेय शिक्षण विभाग
  अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,माहिती तंत्रज्ञान विभाग
  संचालक, आदिवासी संशोधन व विकास संस्था, पुणे
  अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई
  अध्यक्ष, विश्वकोश निर्मिती मंडळ
  संचालक, भाषा संचालनालय
  अशासकीय सदस्य
  श्रीमती माधवी वैद्य
  डॉ.श्यामा घोणसे
  डॉ. लक्ष्मीनारायण बोल्ली
  डॉ. विनय सहस्रबुद्धे
  श्री.कौशल इनामदार
  श्री.राजेंद्र साहेबराव दहातोंडे
  डॉ. अमृत यार्दी
  श्रीमती रेणू दांडेकर
  श्री. अमर हबीब
  डॉ. विद्यागौरी टिळक
  डॉ. भारत देगलूरकर
  डॉ. रंजन गर्गे
  श्री. नंदेश उमप
  श्री.अविनाश पांडे
  श्री.श्रीराम दांडेकर
  श्रीमती रेखा दिघे
  श्रीमंत शिवाजीराजे भोसले
  श्री. अनय जोगळेकर
  श्री. दीपक घैसास
  श्रीमती सोनल कुलकर्णी – जोशी
  डॉ.उदय निरगुडकर