राज्य मराठी विकास संस्था
मराठी संकेतस्थळांची स्पर्धा २०१३

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम (४) (१) (ख) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांवरील आबंधने यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने १ ते १७ मुद्द्यांवर स्वतःहून प्रकाशित करावयाची माहिती