राज्य मराठी विकास संस्था
मराठी संकेतस्थळांची स्पर्धा २०१३

संस्थेतील पदांविषयीची माहिती

मंजूर पदे, आरक्षणाची पदे, भरलेली पदे व रिक्त पदे यांची दि.  ३१.१२.२०१२ अखेरची माहिती

सरळसेवा भरती 

गट  अ

 

एकूण

SC

ST

VJ(A) 

NT(B)

NT C

NT(D)

SBC

OBC

OPEN

 

 

१३%

७%

३%

२.५%

३.५%

२%

२%

१९%

४८%

मंजूर पदे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भरलेली पदे

 

 

 

 

 

 

 

रिक्त पदे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुशेष

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गट – ब

 

एकूण

SC

ST

VJ(A) 

NT(B)

NT C

NT(D)

SBC

OBC

OPEN

 

 

१३%

७%

३%

२.५%

३.५%

२%

२%

१९%

४८%

मंजूर पदे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भरलेली पदे

 

 

 

 

 

 

 

 

रिक्त पदे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुशेष

काही नाही

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गट – क

 

एकूण

SC

ST

VJ(A) 

NT(B)

NT C

NT(D)

SBC

OBC

OPEN

 

 

१३%

७%

३%

२.५%

३.५%

२%

२%

१९%

४८%

मंजूर पदे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भरलेली पदे

 

 

 

 

 

 

रिक्त पदे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुशेष

काही नाही

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गट – ड

 

एकूण

SC

ST

VJ(A) 

NT(B)

NT C

NT(D)

SBC

OBC

OPEN

 

 

१३%

७%

३%

२.५%

३.५%

२%

२%

१९%

४८%

मंजूर पदे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भरलेली पदे

 

 

 

 

 

 

 

 

रिक्त पदे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुशेष

काही नाही

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गट - अ,ब,क,ड

 

एकूण

SC

ST

VJ(A) 

NT(B)

NT C

NT(D)

SBC

OBC

OPEN

 

 

१३%

७%

३%

२.५%

३.५%

२%

२%

१९%

४८%

मंजूर पदे

१६

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भरलेली पदे

१२

 

 

 

 

 

रिक्त पदे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुशेष

काही नाही